Ana Sayfa

AHMET AVNİ KONUK SÖZLERİ

 • Ehl-i nefs olanların hali meydandadır; kendisinin üzerinde olanlara yaltaklık ederler ve kendisinden aşağı olanlara da büyüklük taslarlar.
 • Ey derviş, her ne ister isen kendinden iste. Senin öyle yapman lazımdır ki suyu kendi kuyundan çıkarasın.
 • Agâh ol! bir zâlimin yaptığı hücum ve zulüm hakikatte ancak kendisine karşı vâkî olur.
 • Birçok “ulemâ” nâmı altında bulunan tâife vardır ki bunlar kördürler ve onlar hakîkatta ulemâ değil, “ulu âmâ”dır.
 • Öyle bir körsün ki, odun ile ney arasını tefrik edemiyor, kamil ile nakısı birbirine karıştırıyorsun.
 • İnsân-ı kâmil nutuk ile mânâ sofrası kurduğu vakit onun kelâm sofrası üzerinde her âkılin istîdâdına münâsib bir nîmet-i mânâ bulunur.
 • Bir şeyi bulmak için evvelen onu bilmek lazımdır; bâdehu istemek ve aramak şarttır. Zîra bilinmeyen şey taleb olunmaz ve taleb olunmayan bulunmaz.
 • Ten sıhhat ve kuvvetde oldukça nefs kâmilen kendi hazzına ve lezzâtına dalar ve rûhu mağlûb eder ve cân hasta olur. Bu mânâya binâen hadîs-i şerîfde “Allah Teâlâ bir kulunu sevdiği vakit onu mübtelâ kılar. Ve malı gitmeyen ve cismi hasta olmayan kulda hayır yokdur” buyurulur.
 • Kendi aslından uzak düşen her bir kimse evvelki vuslat zamanını ister; çünkü kendi aslının âşıkıdır; ve bu aşk insân-ı kâmilde ziyâdedir.
 • Nefse bir sûret verilse şekli şudur: Başı kibir, gözü ucûb, ağzı hased, dili yalan ve gıybet, kulağı unutkanlık, göğsü kin, karnı şehvet ve iftira, elleri hıyanet ve sirkat, ayakları emel, kalbi gaflet ve ruhu küfürdür.
 • Hak Teâlâ cemâli sever. Çünkü cemâl mahbûb li­-zâtihîdir. Hüsn-i Leylâ’da Mecnûn’un gözüyle kendi cemâline nazar eden O’dur ve Mecnûn, Leyla sûretinde kendini sever.
 • Ayıklık rûhaniyet âlemindendir ve o âlemin hükmü galebe ettiği vakit nazarda bu cihânın hâl ve şânı alçak ve ehemmiyetsiz kalır.
 • ‘biz âlem-i melekûta nerede girelim’ diye sorarsan derim ki o âlemin kapısı yoktur, belki her tarafı açık bir âlemdir, onu örten senin senliğindir.
 • Söz, dinleyen kimselerin kabiliyeti kadar gelir. Bir kimse ne kadar emer ve beslenirse hikmet sütü o kadar nâzil ve zâhir olur.
 • Âşığın illeti, başka illetlere benzemez. Aşk öyle bir şeydir ki onunla Hakk’ın sırlarının kokusu duyulur.
BENZER YAZILAR  FETİH VAKTİDİR (OSMANLI HİKAYELERİ)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.