Ana Sayfa

NA’T-İ ŞERİF / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Ey saçın zencîrini hoş tâ’bîr eder
envâr-ı rûyundan aceb tefsîr eder

Gerçi sidre müntehâdır kaddine nisbet değil
Nass-ı mi’râc zîrâ andan geçtiğin tezkîr eder

Aynı aynu’n-nûrunun meşhûru hak olduğunu
Âyet-i inkâr ehline tabsîr eder

Dest-i Hakk’a mazhar olduğun yed-i tûlâsının
(mâ rameyte iz rameyte) dinle gör takrîr eder

Nezd-i Hak’ta kadrini bilmek dilersen ümmetâ
Gel âyetin oku ne hoş takrîr eder

Cânı zulmette kalan erbâb-ı nâsûte salâ
Dinlesin bu na’tini fi’l-hâl anı tenvîr eder

Bahr-i ilminden anın bir katreye vâsıl olan
Câh-ı kalbinde maârif zemzemin tefcîr eder

Hayl-i cem’ine bakan ol server-i İskenderin
Cavk-ı cündünde siyâhı olduğun tefkîr eder

Şekve-i dârına mazhar oldu bulmadı felâh
Sünnet-i garrâsını her kim anın tahkîr eder

Bâb-ı kudrette anın bir lem’a eden iktibâs
Sûretü’n-nûru o kes her levhaya tasvîr eder

Kâf-ı nahvette afârît-idi abdâl-ı Kureyş
Mu’cize zencîresiyle gör nice teshîr eder

Gerçi sûret mağribinde gârib oldu ol güneş
Dem-be-dem can maşrıkında âlemi tebşîr eder

Gayret edip sa’y ile vehm ü hayâl mahcûbuna
Vasfını âşıklara her kûşede teşhîr eder

Rûz-ı ferdâ lutf ile binip semend-i himmete
Şefkatinden hem şefâat zeylini teşmîr eder

Na’t-i gül-zârında bülbül olduğum ucb olmasın
Lâ-cerem mahbûbunun zikrin kişi teksîr eder

Şemsî bilip aczini eder nuûtından sükût
Lîk dil müftîsi andan men’ ile tahzîr eder

ŞEMSEDDİN SİVASİ ŞİİRLERİ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.