Etiket: Şemseddin Sivasi Şiirleri

Şemseddin Sivasi Şiirleri

DURUR NA’T-İ ŞERİF TEVHÎD-İ BÂRÎ NA’T-İ ŞERİF-2 YOLA GİRME SAKIN TEN HİSSİNE UYMAN VASIL OLMAZ HAKK’A KAPUNA GELDİ ASİLER KAMİLLERİN DÜKKANLARI KİM Kİ DERER BU KUŞENİN LALESİNİ KİMDİR Kİ BU ALEM HEME DİVANESİ DERLER ZEYN ETMEK İÇİN CENNETE İNSAN İLETİRLER ŞEMSEDDİN SİVASİ ŞİİRLERİ

Durur Şiiri – Şemseddin Sivasi

Râh-ı aşka girmeyen merd olmadı zenler-durur Kût-ı usfûr olmağa mezbelde erzenler-durur Cevr-i gülden gam yeme bülbül ki her hârı anın Sîne-i sad-pârenin vaslına sûzenler-durur Nâvek-i hecr ile sadrında görünen rahneler Reh-güzerdir bakmağa cânâna revzenler-durur Mekteb-i aşkta nedânem dersin al ko bilmeği Râh-ı hakta akl u fehmin çünki reh-zenler-durur […]

Yola Girme Sakın – Şemseddin Sivasi

Yola girme sakın zâd olmayınca Refîkin kâmil üstâd olmayınca Dil-i sengîni kimse yumşatır mı Belâ kûhunda Ferhâd olmayınca Verir mi dâmeni gül bülbüle el Figân u zâr u feryâd olmayınca Güzâfsın kimse erişmez vefâya Evel cevr ile mu’tâd olmayınca Seninle âşinâ olmaz İlâhî Kimesne kendinden yad olmayınca Cihânda […]

Zeyn Etmek İçin Cennete İnsan İletirler – Şemseddin Sivasi

Zeyn etmek için cennete insân iletirler Kulluğa ana havrâ-yı Rızvân iletirler Cân-ı Yûsuf’un mısrı vücûdunda bulunsa Ken’ân iline nâmını sultân iletirler Ey Ka’be-i vasl istemeyip dünyâ sevenler Âşıklar ana cânını kurbân iletirler Vâiz bizi korkutma cehennemde od olmaz Yanmağa odu herkesi bundan iletirler Bugün bunda zulm edeni… Mahşerde […]

Vasıl Olmaz Hakk’a – Şemseddin Sivasi

Vasıl olmaz Hakk’a kimse cümleden dûr olmadanKenz açılmaz şol gönülden tâ ki pürnûr olmadan Mûtu kable ente mûtu sırrına mazhar olanHaşr ü neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan Sür çıkar ağyârı dilde tâ tecelli ede HakPâdişah konmaz saraya hâne ma’mur olmadan Mest olup mestâne geldim tâ ezelden tâ […]

Kamillerin Dükkanları – Şemseddin Sivasi

Kâmillerin dükkânları halvet-durur dükkâna gel Tevhîddir elde sermâye ko gayrısın bu kâna gel Rûhânî ni’met istersen şeyhinden hürmet istersen Ebedî devlet istersen inkârı ko îmâna gel Gözle ahd ile peymânı bırak vehm ile gümânı Görmek dilersen cânânı sil gözünü îkâna gel Olmak dilersen sen de bay bu yola […]

Kapuna Geldi Asiler – Şemseddin Sivasi

Kapuna geldi âsîler şefâat yâ ResûlallâhSuçunu bildi kâsîler şefâat yâ Resûlallâh Kapundan özge yok kapum tapundan özge yok tapumBu dem geldüm bilip suçum şefâat yâ Resûlallâh Garîk-i bahr-i isyânum harîk-i nâr-ı hicrânumFakîrüm zâr u giryânum şefâat yâ Resûlallâh Yolum seddeyledi ayâr kılup gurbette işüm zârElüm tut lutfile kurtar […]

NA’T-İ ŞERİF / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Ey saçın zencîrini hoş tâ’bîr ederenvâr-ı rûyundan aceb tefsîr eder Gerçi sidre müntehâdır kaddine nisbet değilNass-ı mi’râc zîrâ andan geçtiğin tezkîr eder Aynı aynu’n-nûrunun meşhûru hak olduğunuÂyet-i inkâr ehline tabsîr eder Dest-i Hakk’a mazhar olduğun yed-i tûlâsının(mâ rameyte iz rameyte) dinle gör takrîr eder Nezd-i Hak’ta kadrini bilmek […]

NA’T-İ ŞERİF-2 / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Kapına geldi âsîler şefâat yâ ResûlallâhSuçunu bildi kâsîler şefâat yâ Resûlallâh Kapından özge yok kapum tapundan özge yok tapumBu dem geldim bilip suçum şefâat yâ Resûlallâh Garîk-i bahr-i isyânım harîk-i nâr-ı hicrânımFakîrim zâr u giryânım şefâat yâ Resûlallâh Yolum sedd eyledi ağyâr kılıp gurbette işim zârElim tut lutf […]

TEVHÎD-İ BÂRÎ ŞİİRİ / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Lillâhilhamd verildi İslâm’aŞevket-i lâilâheillallâhGayrı edyâna olmadı hâsılŞöhret-i lâilâheillallâh Gelin ey ehl-i şevk olan yârânKılalım bâğ-ı cenneti seyrânEdelim çünki buyurur RahmânSohbet-i lâilâheillallâh Dil-i mahrûra harrı dâfi’dirKüllî vâye devâ-yı kâtı’dırNûş edegör ki hayli nâfi’dirŞerbet-i lâilâheillallâh Çün bize der HâlıkGiderip gafleti olun ayıkSanmanız herkese olur lâyıkDevlet-i lâilâheillallâh Dili zeyn eyleyip anın […]