Ana Sayfa

TEVHÎD-İ BÂRÎ ŞİİRİ / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Lillâhilhamd verildi İslâm’a
Şevket-i lâilâheillallâh
Gayrı edyâna olmadı hâsıl
Şöhret-i lâilâheillallâh

Gelin ey ehl-i şevk olan yârân
Kılalım bâğ-ı cenneti seyrân
Edelim çünki buyurur Rahmân
Sohbet-i lâilâheillallâh

Dil-i mahrûra harrı dâfi’dir
Küllî vâye devâ-yı kâtı’dır
Nûş edegör ki hayli nâfi’dir
Şerbet-i lâilâheillallâh

Çün bize der Hâlık
Giderip gafleti olun ayık
Sanmanız herkese olur lâyık
Devlet-i lâilâheillallâh

Dili zeyn eyleyip anın adın
Bu gönül içre bulasız dadın
Çalınır çünki arşta durmadın
Nevbet-i lâilâheillallâh

Bir olup cümleten dil ü dîde
Edelim zikr-i Hakk’ı her yerde
Boyasın bizi reng-i tevhîde
Sıbgat-i lâilâheillallâh

Aç gözün nice olasın nâim
Giyme gaflet palâsını dâim
Bu libâsı diken giyer dâim
Hil’at-i lâilâheillallâh

Ger sefâ hâsıl-ise cânında
Verme nefse murâdını sen de
Ehl-i hâl olana yeter bunda
İzzet-i lâilâheillallâh

Çün mükerremsin anla ey bende
Cünd-i şeytâna olma efgende
Zülfikâr-ı Alî gibi sende
Heybet-i lâilâheillallâh

Zevk-i zikrin bu cânına irsin
Bu gönülden gerekmezi silsin
Cehd edegör ki kalbine girsin
Hey’et-i lâilâheillallâh

Nice bir zikr eder dilin ağyâr
Gele bu zikri edelim tekrâr
Çün gire kalbine komaz deyyâr
Gayret-i lâilâheillallâh

Bu dilinden sadâ-yı hû çıksın
Gönlüne ma’rifet suyu aksın
Nefsinin hep hisârını yıksın
Satvet-i lâilâheillallâh

Şemsiyâ zâkir ol hakîmâne
Kalbini kâbil eyle irfâna
Ko devâyı dil ü cisim câna
Sohbet-i lâilâheillallâh

ŞEMSEDDİN SİVASİ ŞİİRLERİ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.